Základní informace o zpracování osobních údajů

Antidopingový výbor ČR se sídlem Za Císařským mlýnem 1063, 170 00 Praha 7 (dále jen ADV ČR), jakosprávce osobních údajů (dále jen „správce“ nebo „ADV ČR“), Vás tímto způsobem informuje v souladus čl. 13, případně s čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzickýchosob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „NařízeníGDPR“) a v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, o rozsahua podmínkách zpracování osobních údajů.

Informace o vašich osobních údajích a nakládání s nimi.

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Antidopingový výbor ČR
se sídlem Za Císařským mlýnem 1063
170 00 Praha 7

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Michal Strnad
E-mail: gdpr@antidoping.cz

Stanovené účely zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 5 odst. 1, písm. b) Nařízení:

Účely zpracování osobní údajů a zvláštních kategorií osobních údajů ze strany ADV ČR jsou zejména:

 • plnění právních povinností jakožto zaměstnavatele,
 • plánování a provádění dopingových kontrol během sportovních soutěží a mimo ně,
 • provádění dopingových kontrol na základě žádostí soukromých subjektů nebo mezinárodních organizací (MOV, WADA, apod.),
 • zajišťování analýzy odebraných vzorků v certifikovaných laboratořích WADA,
 • oznamování pozitivních výsledků dopingových kontrol,
 • udělování terapeutických výjimek (na základě žádosti)
 • provádět antidopingové vzdělávání
 • provádět antidopingové zpravodajství a vyšetřování

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů:

ADV ČR zpracovává osobní údaje a případně zvláštní kategorie osobních údajů převážně z důvodu plnění úkolů ve veřejném zájmu a z důvodů plnění právní povinnost, které správci dává konkrétní právní předpis. Zpracování osobních údajů vychází zejména z níže uvedených právních předpisů:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Zákon č. 187/20016 Sb., o nemocenském pojištění
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeob. zdrav. pojištění
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
 • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
 • Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů
 • Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád
 • Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole + vyhláška č. 416/2004 • Zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv
 • UNESCO – Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu ze dne 19. října 2005 (Paříž)
 • Novelizovaný Světový antidopingový Kodex - ve znění novely účinné od 1. ledna 2021.
 • Světový antidopingový Kodex - Mezinárodní standart pro testování a vyšetřování ze 17. listopadu 2019 – Katovice. Účinný od 1. ledna 2021.
 • Světový antidopingový Kodex - Mezinárodní standard pro nakládání s výsledky ze 17. listopadu 2019 – Katovice. Účinný od 1. ledna 2021.
 • Světový antidopingový Kodex – Mezinárodní standart pro ochranu soukromí a dat – z roku 2021.
 • Antidopingový výbor ČR.
 • Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu vyhlášená sdělením Ministerstva zahraničních věcí pod č. 58/2007 Sb. m. s. ve znění dodatku č. 36/2019 Sb. m. s.
 • Zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu.
 • Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice 2022 – přijal Antidopingový výbor ČR.


Zpracování osobních údajů ADV ČR mimo oblast plnění úkolů ve veřejném zájmu a plnění právní povinnosti:

V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1., písm. f) Nařízení může ADV ČR zpracovávat osobní údaje za účelem zajištění svých oprávněných zájmů, tedy správce nebo třetích osob. Pokud by docházelo nebo dochází k takovémuto zpracování, pak oprávněné zájmy jsou jasně definované a tyto oprávněné zájmy nemohou být spekulativní.

Kategorie osobních údajů:

ADV ČR zpracovává v jednotlivých samostatných typech zpracování osobních údajů takový rozsah kategorií osobních údajů, který je buď dán příslušnou právní normou, nebo je nezbytný pro naplnění účelu zpracování. ADV ČR se při zpracování osobních údajů řídí zásadou omezení zpracování, tedy nezpracovává údaje, které jsou pro naplnění příslušného účelu zpracování nadbytečné.

U fyzických osob – sportovců (definovaných dle ustanovení § 2 zák. č. 115/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) se může jednat o:

 • Osobní údaje sloužící kidentifikaci sportovce (jméno, příjmení, kontaktní údaje, datum narození, pohlaví, sportovní odvětví, kterých se účastníte, atd.)
 • Údaje o Vašem vzdělávání v oblasti antidopingové problematiky (účast na kurzech, jejich hodnocení, atd.)
 • Informace o aktuálním místě pobytu, které slouží pro informaci případné antidopingové kontrole.
 • Údaje, které jsou výstupy z průběhu testování (testovací data). Ty vznikají, když od Vás shromažďujeme vzorky. Jedná se o formuláře, které se v rámci kontroly vyplňují a také laboratorní výsledky testu. Laboratorní výsledky jsou také kombinovány v biologickém pasu sportovce.
 • Informace o Vašem zdravotním stavu (lékařské informace) jsou využívány v rámci žádosti o terapeutickou výjimku.
 • Informace o výsledcích kontrol a jejich správa, slouží jako podpůrné informace v případě rozhodnutí o porušení antidopingových pravidel (včetně kompletní správy daného spisu). Dále slouží tyto informace jako podklad k případnému jednání u Národního rozhodčího soudu pro sport.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Příjemci osobních údajů jsou subjekty, které oprávněné ze zvláštních zákonů nebo je zvláštním zákonem dána povinnost předávat určený rozsah osobních údajů nebo zvláštních kategorií osobních údajů. Zejména v souvislosti s prováděnou antidopingovou kontrolou jsou vkládány osobní údaje do informačního systému Světové antidopingové agentury WADA. Odebrané biologické vzorky (krev nebo moč) jsou v pseudoanonymizované formě předávány certifikovaným laboratořím k provedení rozboru vzorku na přítomnost zakázaných látek.
U fyzických osob – sportovců (definovaných dle ustanovení § 2 zák. č. 115/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) se může jednat o předání těmto příjemcům:

 • Osoby, které jsou k převzetí daných osobních údajů zmocněni Vaší osobou (trenér, lékař, právní zástupce, zákonný zástupce aj.).
 • WADA – Světová antidopingová agentura, která je správce IS ADAMS.
 • Laboratoře (podléhají mezinárodní normě pro laboratoře), které na zákl. smluvního vztahu
  analyzují antidopingové vzorky a biologický pas sportovce.
 • Orgánům veřejné moci, které jsou odpovědné za vyšetřování trestných činů, v návaznosti na
  doping ve sportu.

U některých typů zpracování osobních údajů ze strany ADV ČR se nepředpokládá, předávání osobních údajů jiným subjektům. Avšak v odůvodnitelných případech, zejména v souladu se stanoveným účelem zpracování osobních údajů, může být nezbytná část zpracování nebo omezená část zvukového nebo video záznamu předána orgánům činným v trestním řízení, zejména jako důkazní prostředek. Obdobný postup může být i ve vztahu ke správním orgánům.

Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje jsou uloženy po dobu nezbytně nutnou a to zejména s ohledem na povinnost uchovávat určité osobní údaje po právní normou stanovenou dobu nebo po dobu, kdy má ADV ČR povinnost prokázat určité právní skutečnosti. Doba uložení je tedy odvozena od požadavků právní normy nebo od ochrany oprávněného zájmu správce. Doba uložení, archivace a likvidace těchto dokumentů se řídí platnými právními předpisy. Spisový a skartační řád ADV ČR odpovídá těmto požadavkům.

Práva týkající se ochrany osobních údajů:

K Vašim automaticky realizovaným právům patří zejména právo:

 • na informace o zpracování Vašich osobních údajů při jejich získání od Vás nebo od jiného správce. Tato informace musí minimálně obsahovat kontaktní údaje na správce a pověřence pro ochranu osobních údajů, rozsah osobních údajů, zákonný důvod a dobu předpokládaného zpracování,
 • nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí na základě profilování, ke kterému dochází výhradně prostřednictvím automatizovaných prostředků. Uvedený způsob zpracování osobních údajů není v činnosti ADV ČR prováděn,
 • na výmaz, např. v případě, že Vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, pominul účel
  zpracování, nebo pokud jste odvolal/a svůj souhlas. Toto právo nemůžete uplatnit v případě, že je nutné Vaše osobní údaje uchovávat nebo zpracovávat z důvodu splnění právní povinnosti související např. s obhajobou právních nároků,
 • obrátit se na pověřence se svými dotazy a žádostmi o vysvětlení nejasností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů,
 • na poskytnutí svobodného souhlasu se zpracováním svých osobních údajů a možnost jeho odvolání.

Jako správce Vašich osobních údajů jsme povinni Vám na vyžádání poskytnout zejména:

 • potvrzení o zpracování osobních údajů
 • přístup k osobním údajům
 • kopii zpracovávaných osobních údajů

Dále máte právo na:

 • omezení zpracování osobních údajů, např. v případě zpracování nepřesných osobních údajů,
 • přenositelnost osobních údajů, pokud je jejich zpracování založené na souhlasu nebo smlouvě a
  současně jde o automatizované zpracování,
 • námitku proti zpracování osobních údajů v případě zpracování Vašich osobních údajů ve veřejném
  zájmu či při výkonu veřejné moci anebo při jejich zpracování pro účely našeho oprávněného zájmu či
  třetí strany,
 • podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vaše práva jsou upravena především v čl. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 Nařízení.

Jak můžete uplatnit Vaše práva:

 • Podáním žádosti či námitky

Ve své žádosti, námitce či jiném podání týkající se Vašich práv na ochranu v souvislosti s prováděným zpracováním Vašich osobních údajů uveďte svou totožnost a specifikujte, jaké konkrétní právo uplatňujete.

Bezplatnost poskytnutí informací a lhůta vyřízení žádostí, podání či námitek ohledně nakládání s osobními údaji:

Jako správce jsme povinni sdělit Vám informace o způsobu zpracování Vašich osobních údajů bezplatně. Rovněž Vaše žádosti, podání a námitky jsme povinni vyřídit bezplatně.

Ve smyslu čl. 12 odst. 5 Nařízení jsme však oprávněni uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, pouze však v případě, kdy by Vaše žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména při opakovaných žádostech. Ze stejných důvodů je ADV ČR oprávněn žádost odmítnout.

Lhůta pro vyřízení žádosti je jeden měsíc ode dne obdržení žádosti. Lhůtu lze v důvodných případech výjimečně prodloužit až o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně zdůvodnění prodloužení lhůty.

Kontaktní adresy

Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to:

 • Písemně dopisem zaslaným na adresu:
  Antidopingový výbor ČR
  Za Císařským mlýnem 1063
  170 00 Praha 7
  na obálku prosím zřetelně uveďte slova „OSOBNÍ ÚDAJE“
 • Elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: gdpr@antidoping.cz nebo prostřednictví datové schránky na adresu: bcyv8rc

Upozorňujeme na to, že u každého žadatele jsme povinni ověřit jeho totožnost, protože informace nemůžeme poskytnout nikomu jinému než subjektu údajů. Použijeme proto jeden z těchto způsobů:

 • na Vaší písemné žádosti bude úředně ověřený podpis,
 • v žádosti zaslané e-mailem bude elektronický podpis,
 • při osobním převzetí údajů ověříme Vaši totožnost podle platného průkazu totožnosti,
  - údaje pošleme doporučeně do vlastních rukou na adresu Vašeho bydliště uvedenou v záznamech ADV ČR.


Odpověď je možné zaslat též na adresu datové schránky, z které byla žádost podána nebo na určenou mailovou adresu žadatelem.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušování nařízení.

Dozorovým úřadem je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) ul. Pplk. Sochora 27
170 00 Praha

Kontaktujte nás

Antidopingový výbor ČR
Za Císařským mlýnem 1063
170 00 Praha 7
Kontaktní e-mail: info@antidoping.cz
Dotazy ohledně léků: leky@antidoping.cz
Děkujeme! Brzy se Vám ozveme!
Při odesílání formuláře se něco pokazilo. Zkuste to prosím znovu.