Udělení terapeutické výjimky

Co je to terapeutická výjimka (TUE)?

Sportovci mohou mít nemoci nebo stavy, které vyžadují, aby užívali léky nebo podstupovali lékařské procedury. Pokud jsou tyto léky nebo metody léčení zakázány podle Seznamu zakázaných látek a metod Světové antidopingové agentury (WADA), může TUE umožnit tomuto sportovci použití této látky nebo metody při sportování bez hrozby porušení antidopingových pravidel a udělení příslušné sankce. Žádosti o TUE jsou překládány příslušné Komisi pro TUE. Sportovci musejí informovat všechny zdravotnické pracovníky o své povinnosti dodržovat antidopingová pravidla svého sportu a také, že jakákoli přijatá lékařská péče nesmí tato pravidla porušovat.

Terapeutické výjimky, které schvaluje Komise pro TUE Antidopingového výboru ČR, jsou platné pouze pro soutěžní a mimosoutěžní testování na národní úrovni.

Jaké jsou podmínky pro udělení TUE?

Musí být splněna všechna čtyři následující kritéria (další podrobnosti naleznete v článku 4.2 Mezinárodního standardu WADA pro terapeutické výjimky):

 • sportovec má jasně diagnostikovaný zdravotní stav, který vyžaduje léčbu zakázanou látkou nebo metodou;
 • terapeutické použití zakázané látky nebo zakázané metody s největší pravděpodobností nezpůsobí žádné jiné zvýšení výkonu sportovce, než jaké lze očekávat navrácením do normálního zdravotního stavu následně po léčbě zdravotních potíží;
 • zakázaná látka nebo metoda je indikovanou léčbou daného zdravotního stavu a neexistuje žádná rozumná povolená terapeutická alternativa;
 • nutnost použít tuto látku nebo metodu není důsledkem předchozího použití (bez TUE) látky nebo metody, které byly v době použití zakázány.

Kdo by měl žádat o TUE? Kde a kdy?

Sportovci, kteří potřebují užít zakázanou látku nebo použít zakázanou metodu a kteří podléhají antidopingovým pravidlům, potřebují TUE. U Antidopingového výboru ČR by si měli ověřit, u koho mají o udělení TUE žádat a zda mohou žádat o TUE se zpětnou platností.

Nejprve je důležité zkontrolovat, zda je požadovaný lék nebo metoda, kterou zamýšlíte užívat nebo používat, zakázána podle Seznamu zakázaných látek a metod WADA. Při účasti na mezinárodní akci v dané zemi doporučujeme látku nebo metodu zkontrolovat v globálním systému Global DRO.

Jste povinni informovat svého lékaře, že jste sportovec vázaný antidopingovými pravidly. Vy a Váš lékař byste se měli podívat na Seznam zakázaných látek a metod WADA pro látku nebo metodu, která vám byla předepsána. Pokud je látka nebo metoda zakázána, prodiskutujte povolené alternativy, a pokud žádné neexistují, požádejte o TUE. Pamatujte, že největší zodpovědnost mají sportovci. Pokud máte potíže, kontaktujte Antidopingový výbor ČR. Zároveň se můžete obrátit na Antidopingový výbor ČR pro určení své soutěžní úrovně a požadavků na aplikaci TUE.

Pokud jste sportovec národní úrovně, tak, jak to definuje Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice, musíte se s žádostí o TUE obrátit na Antidopingový výbor ČR, jakmile to bude Vaše situace vyžadovat.

U látek, které jsou zakázané pouze při soutěži, byste měli požádat o TUE alespoň 30 dní před Vaší příští soutěží. Přečtěte si prosím níže část „Jak požádat Antidopingový výbor ČR o TUE"?

Pokud je Vaše úroveň nižší než „národní“, tak, jak je definováno ve Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice, jste oprávněni požádat o zpětnou TUE poté, co jste byli otestováni Antidopingovým výborem ČR nebo jakoukoli jinou antidopingovou organizací.

Důležitá poznámka:

TUE udělená Antidopingovým výborem ČR je platná pouze na národní úrovni. Pokud jste nebo se stanete sportovcem mezinárodní úrovně nebo soutěžíte na významných akcích, nebude TUE platná, pokud nebude uznána příslušnou mezinárodní federací nebo organizátory významné akce. Je Vaší odpovědností zkontrolovat, zda taková mezinárodní federace nebo organizátor významné akce automaticky uzná TUE Antidopingového výboru ČR.

Antidopingový výbor ČR Vám může pomoci při určování Vaší úrovně a požadavků na žádost o TUE a pokud to bude nutné, pomůže vám s předložením TUE mezinárodní federaci nebo organizátorovi významné akce k uznání. Případně kontaktujte Antidopingový výbor ČR.

Můžu získat TUE se zpětnou platností?

Zpětně můžete požádat o TUE Antidopingový výbor ČR pouze v případě, že:

 • nastala potřeba neodkladné léčby nebo léčby akutního zdravotního stavu;
 • nebyl dostatek času, příležitostí nebo jiných výjimečných okolností, které Vám zabránily podat žádost o TUE nebo nechat ji vyhodnotit před testováním;
 • podle pravidel Antidopingového výboru ČR Vám nebylo povoleno nebo žádáno, abyste předem požádali o TUE;
 • jste sportovec nižší úrovně, který nepodléhá jurisdikci mezinárodní federace nebo národní antidopingové organizace, a byl jste testován;
 • byl jste pozitivně testován po mimosoutěžním užití látky, která je zakázaná pouze při soutěži (např. glukokortikoidy).

Za výjimečných okolností a bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení v Mezinárodním standardu pro terapeutické výjimky můžete požádat a získat zpětný souhlas pro terapeutické použití zakázané látky nebo metody, pokud by vzhledem k účelu Světového antidopingového Kodexu bylo zjevně nespravedlivé neudělit TUE se zpětnou platností.

Tato jedinečná TUE bude udělena pouze s předchozím souhlasem WADA (WADA může podle svého absolutního uvážení souhlasit nebo odmítnout rozhodnutí Antidopingového výboru ČR).

Důležitá poznámka:

Použití zakázané látky nebo metody bez TUE může vést k porušení antidopingových pravidel! V případě, že je po odběru vzorku nutná žádost o TUE se zpětnou platností, důrazně se doporučuje mít připravenou lékařskou dokumentaci k předložení a k posouzení.

Jak podat žádost o TUE antidopingovému výboru ČR?

Stáhněte si formulář žádosti o udělení TUE Antidopingového výboru ČR a po řádném vyplnění a podepsání jej odešlete spolu s požadovanou lékařskou dokumentací na Antidopingový výbor ČR. Vaše žádost o TUE musí být podána v čitelné formě.

Lékařská dokumentace musí obsahovat:

 • komplexní anamnézu, včetně dokumentace z doby stanovení diagnózy (pokud je to možné);
 • výsledky všech vyšetření, laboratorních vyšetření a zobrazovacích studií relevantních pro žádost;
 • lékařskou zprávu z poslední kontroly u specialisty;
 • anglicky psaný souhrn relevantních údajů z lékařských zpráv (tento souhrn by měl být datovaný a podepsaný ošetřujícím lékařem).

Dále můžete žádosti o TUE předkládat prostřednictvím systému ADAMS spolu s požadovanou lékařskou dokumentací. Pokud ještě nemáte účet ADAMS, kontaktujte Antidopingový výbor ČR a nechte si jej nastavit.

Vezměte prosím na vědomí, že za veškeré náklady vzniklé v souvislosti s procesem žádosti o TUE odpovídá sportovec. To zahrnuje jakékoli požadované dodatečné lékařské prohlídky, testy, zobrazovací studie atp.

Jakákoli žádost o TUE, která nebude úplná nebo bude nečitelná, nebude řešena a bude vrácena k doplnění a opětovnému předložení.

Abychom Vám a Vašemu lékaři pomohli při zajištění lékařské dokumentace, doporučujeme Vám prostudovat lékařské informace na podporu rozhodnutí Komise pro terapeutické výjimky, kde najdete pokyny ke konkrétním běžným zdravotním stavům, léčbě, látek atd. Zároveň radíme použít checklist, který je průvodcem obecnými požadavky pro žádost o TUE, což umožní Komisi pro TUE posoudit, zda byla splněna všechna kritéria Mezinárodního standardu pro TUE.

Uschovejte si kopii formuláře žádosti o TUE a všech lékařských informací předložených na podporu Vaší žádosti a dokladu o jejím odeslání.

Co se děje při významných akcích?

Organizátoři významných akcí vyžadují, aby sportovci požádali o uznání TUE, pokud chtějí v souvislosti s akcí použít zakázanou látku nebo metodu.

Pokud máte TUE udělenou Antidopingovým výborem ČR a budete soutěžit na významné akci, např. olympijských hrách, měli byste kontaktovat organizátora významné akce pro informace o jejich procesu uznávání.

Kdy dostanu rozhodnutí o žádosti o TUE?

Komise pro terapeutické výjimky musí vydat rozhodnutí co nejdříve, obvykle do 21 dnů od data obdržení kompletní žádosti o TUE.

Co když potřebuji obnovit TUE?

Každá TUE má určitou dobu platnosti. Pokud potřebujete zakázanou látku nebo metodu nadále používat, je Vaší odpovědností podat novou žádost o TUE s aktualizovanými lékařskými informacemi před datem vypršení platnosti, aby byl dostatek času na rozhodnutí.

Pro prodloužení platnosti TUE je třeba dodat:

 • nově vyplněný formulář žádosti o udělení TUE
 • průběžné lékařské zprávy z doby platné TUE;
 • lékařskou zprávu z poslední kontroly u specialisty;
 • anglicky psaný souhrn aktuálního zdravotního stavu.

Důležitá poznámka:

Přítomnost (po odběru vzorku), použití, držení nebo podávání zakázané látky nebo metody musí být v souladu s podmínkami vaší TUE. Pokud tedy požadujete podstatně odlišné dávkování, frekvenci, cestu nebo trvání podávání, měli byste se obrátit na Antidopingový výbor ČR, protože možná budete muset požádat o novou TUE. Některé látky a dávky, např. inzulin, jsou často během léčby upravovány a tyto možné výkyvy by měl ošetřující lékař uvést v žádosti o TUE.

Co když antidopingový výbor ČR moji žádost o TUE zamítne?

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o TUE obsahuje písemné vysvětlení důvodu, abyste přesně pochopili, proč byla TUE zamítnuta. Někdy může dojít k chybě, kterou je možno napravit znovu podáním žádosti.

V opačném případě se můžete proti rozhodnutí o zamítnutí odvolat.

Proti rozhodnutí o TUE se lze odvolat výlučně podle článku 4.4 Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice.

Co když moji TUE udělenou antidopingovým výborem ČR neuzná mezinárodní federace?

Vy nebo Antidopingový výbor ČR máte 21 dní po oznámení o neuznání na to, abyste záležitost postoupili WADA ke kontrole. Měli byste zaslat stejné informace, které jste odeslali Antidopingovému výboru ČR a na kterých Komise pro terapeutické výjimky založila své rozhodnutí, prostřednictvím zabezpečeného online způsobu nebo doporučenou poštou na adresu:

WADA Medical Department
World Anti-Doping Agency
Stock Exchange Tower
800 Place Victoria (Suite 1700)
P.O. Box 120
Montreal (Quebec) H4Z 1B7
Canada

E-mailová adresa pro dotaz a/nebo odeslání žádosti o přezkoumání je: medical@wada-ama.org

Do rozhodnutí WADA zůstává TUE udělená Antidopingovým výborem ČR v platnosti pouze pro soutěž na národní úrovni a testování mimo soutěž. Pokud není záležitost předložena WADA k přezkoumání, musí Antidopingový výbor ČR určit, zda by původní udělená TUE měla zůstat platná pro soutěžní a mimosoutěžní testování na národní úrovni.

Budou mé lékařské informace používány důvěrným způsobem?

Všechny informace obsažené v žádosti o TUE včetně podpůrných lékařských informací a jakékoli další informace související s vyhodnocením vaší žádosti o TUE jsou přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s Prohlášením sportovce obsaženým v systému ADAMS a ve formuláři žádosti o TUE Antidopingového výboru ČR (viz níže Formulář). Všichni členové Komise pro terapeutické výjimky a všichni další oprávnění příjemci vaší žádosti o TUE a souvisejících informací (jak je popsáno v Prohlášení sportovce) podléhají profesní nebo smluvní povinnosti mlčenlivosti.

Pečlivě si přečtěte podmínky prohlášení sportovce. Zejména mějte na paměti, že pokud si přejete zrušit právo Komisi pro terapeutické výjimky Antidopingového výboru ČR na získání informací souvisejících s vaší žádostí o TUE v souladu s Prohlášením sportovce, vaše žádost o TUE bude považována za staženou bez udělení souhlasu.

Informace týkající se vaší žádosti o TUE budou uchovávány Antidopingovým výborem ČR a jakýmikoli dalšími oprávněnými příjemci po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely uvedené v Prohlášení sportovce, v souladu s Mezinárodním standardem pro ochranu soukromí a osobních údajů.

Kontaktní informace

Pro další informace a dotazy týkající se postupů Antidopingového výboru ČR v oblasti osobních údajů kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů Antidopingového výboru ČR.

Máte-li pochybnosti o tom, kterou organizaci byste měli požádat o udělení TUE, nebo pokud jde o proces uznávání, nebo jakékoli jiné otázky týkající se TUE, kontaktujte nás.

Materiály:

Formulář žádosti o udělení terapeutické výjimky (.pdf) (.doc)

Checklist pro žádost o terapeutickou výjimku (TUE) (.pdf)

Checklist pro žádost o terapeutickou výjimku - Kardiovaskulární onemocnění (.pdf)

Checklist pro žádost o terapeutickou výjimku - Diabetes (.pdf)

Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky

WADA Guidelines for the 2021 International Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE)

WADA Anti-Doping Education and Learning (ADEL)

Užití glukokortikoidů od roku 2022

Kontaktujte nás

Antidopingový výbor ČR
Za Císařským mlýnem 1063
170 00 Praha 7
Kontaktní e-mail: info@antidoping.cz
Dotazy ohledně léků: leky@antidoping.cz
Děkujeme! Brzy se Vám ozveme!
Při odesílání formuláře se něco pokazilo. Zkuste to prosím znovu.