Další dokumenty

Česká charta proti dopingu

Česká charta proti dopingu (ke stažení)

V Praze dne 1. ledna 2018
Antidopingový výbor České republiky

 • s vědomím potřeby přispět k očistě sportu od používání zakázaných látek a metod, zvyšujících výkonnost v rozporu s morálními a etickými principy sportovního zápolení a fair play,
 • s vědomím nepříznivých dopadů dopingu na zdraví sportovců,
 • v zájmu účinného uplatňování Světového antidopingového kodexu a jeho standardů vydaného Světovou antidopingovou agenturou WADA a Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR vydané ADV ČR,
 • s ohledem na mezinárodní závazky České republiky v boji proti dopingu ve sportu, zejména pak na Mezinárodní úmluvu proti dopingu ve sportu UNESCO a Antidopingovou úmluvu Rady Evropy,
 • se zvláštním důrazem na osobní odpovědnost sportovců, trenérů, doprovodu sportovců i dalších funkcionářů, jakož i sportovních subjektů za vyloučení dopingu ze sportu
 • a vzhledem ke své povinnosti ustanovit, zrealizovat a zabezpečit antidopingový program v oblasti koncepční, kontrolní a osvětově výchovné a v návaznosti na Českou chartu proti dopingu ze dne 2. prosince 1993
 • přijímá tuto chartu proti dopingu a vyzývá všechny sportovce a další osoby fyzické i právnické podílející se na přípravě sportovců k připojení se k této chartě.

Zavazujeme se, že:

 • budeme ve vzájemné spolupráci všemi prostředky bojovat proti dopingu ve sportu s cílem vytvořit čisté prostředí pro ty sportovce, kteří se sportují bez použití zakázaných prostředků a metod,
 • bereme na vědomí a za své, že sportovec je v první řadě sám odpovědný za doping a že trenéři, doprovod sportovců i další funkcionáři se budou podílet v rámci prevence proti dopingu na řádné výchově a osvětě v této oblasti s přispěním Antidopingového výboru ČR a všech dostupných učebních materiálů,
 • budeme dodržovat etická pravidla při užití léčebných metod a léčebných přípravků,
 • bereme na vědomí a za své, že v zájmu účinného boje proti dopingu ve sportu má nezastupitelnou roli v antidopingovém programu kontrola zneužívání dopingových prostředků a metod, která musí být objektivní, důsledná a systematická,
 • bereme na vědomí a za své, že dopingová kontrola a postih viníků se řídí pravidly Světového antidopingového kodexu a jeho standardů vydaných Světovou antidopingovou agenturou WADA a dalšími předpisy Mezinárodního olympijského výboru, Mezinárodního paralympijského výboru a mezinárodních sportovních federací,
 • bereme na vědomí a za své, že Světová antidopingová agentura vydává pravidelně aktualizovaný seznam zakázaných látek a metod, který je nedílnou součástí předpisů týkajících se kontroly a postihu dopingu ve sportu,
 • zakotvíme v našich pravidlech a řádech zákaz dopingu a povinnost sportovců podrobit se dopingové kontrole podle platných a účinných antidopingových předpisů a zajistíme obeznámenost sportovců s jejich právy a povinnostmi obecně,
 • veškerá podezření týkající se dopingu sportovců náležitě vyšetříme a případným viníkům bude v souladu s platnými antidopingovými předpisy udělen trest,
 • budeme spolupracovat se všemi subjekty vykonávajícími dopingovou kontrolu při odhalování dopingových praktik kdekoliv na světě,
 • bereme na vědomí a za své, že v České republice je pověřen plněním úkolů v boji proti dopingu ve sportu Antidopingový výbor České republiky,
 • a budeme se řídit Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice a Světovým antidopingovým kodexem.

Tuto novelizovanou chartu není nutné v případě dřívějšího připojení se k České antidopingové chartě z 2. prosince 1993 podepisovat znovu. Dříve vyjádřené připojení se k České antidopingové chartě se považuje za platné i pro toto znění charty novelizované podle současného znění závazných mezinárodních antidopingových předpisů.

Úmluva UNESCO

Paříž, 19. října 2005

Generální konference Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, nadále jen UNESCO, která se sešla v Paříži 3. až 21. října 2005 na svém 33. zasedání,

 • majíc na zřeteli, že cílem UNESCO je přispět k míru a bezpečnosti podporou spolupráce mezi národy prostřednictvím vzdělání, vědy a kultury,
 • odkazujíc na existující mezinárodní dokumenty vztahující se k lidským právům,
 • vědoma si Rezoluce 58/5 přijaté Valným shromážděním Spojených národů 3. listopadu 2003, která se týkala sportu jako nástroje na podporu vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru, především jejího odstavce 7,
 • uvědomujíc si, že sport by měl hrát důležitou roli v ochraně zdraví, v morální, kulturní a tělesné výchově a v podpoře mezinárodního porozumění a míru,
 • berouc v úvahu potřebu podporovat a koordinovat mezinárodní spolupráci vedoucí k odstranění dopingu ve sportu,
 • znepokojena používáním dopingu ve sportu a důsledky, které to má pro zdraví sportovců, zásady čestného jednání, odstranění podvádění a budoucnost sportu,
 • majíc na paměti, že doping ohrožuje etické principy a výchovné hodnoty zakotvené v Mezinárodní chartě pro tělesnou výchovu a sport a v Olympijské chartě,
 • připomínajíc, že Antidopingová úmluva a její Dodatkový protokol přijaté v rámci Rady Evropy jsou mezinárodní úřední listiny veřejného práva, které tvoří základ národních antidopingových politik a mezivládní spolupráce,
 • připomínajíc Doporučení týkající se dopingu přijatá na 2., 3. a 4. Mezinárodní konferenci ministrů a vysokých státních úředníků odpovědných za tělesnou výchovu a sport, kterou organizovalo UNESCO v Moskvě (1998), v Punta del Este (1999) a v Aténách (2004), a příslušné Resoluce 32. generální konference UNESCO (2003),
 • majíc na paměti Světový antidopingový kodex přijatý Světovou antidopingovou agenturou na Světové konferenci o dopingu ve sportu v Kodani, dne 5.března 2003 a Kodaňskou deklaraci proti dopingu ve sportu,
 • vědoma si rovněž vlivu, který vynikající sportovci mají na mládež,
 • uvědomujíc si stálou potřebu provádět a podporovat výzkum s cílem zdokonalit zjišťovaní dopingu a zlepšit pochopení faktorů ovlivňujících jeho používaní, aby preventivní opatření byla co nejúčinnější,
 • uvědomujíc si rovněž důležitost neustálé výchovy sportovců, jejich doprovodného personálu a společnosti vůbec v oblasti prevence dopingu,
 • majíc na paměti potřebu vybudovat ve státech, smluvních stranách, kapacitu pro realizaci antidopingových programů,
 • vědoma si toho, že orgány veřejné správy a organizace odpovědné za sport mají komplementární odpovědnost za prevenci a boj s dopingem ve sportu, zejména musí zajistit správný postup na základě principu čestného jednání (fair play) při sportovních akcích a chránit zdraví těch, kteří se jich účastní,
 • uznávajíc, že tyto orgány a organizace musí za tímto účelem pracovat společně a zajistit nejvyšší možný stupeň nezávislosti a průhlednosti na všech patřičných úrovních,
 • rozhodnuta učinit další a důraznější společná opatření směřující k odstranění dopingu ve sportu,
 • uznávajíc, že odstranění dopingu ve sportu záleží částečně na progresivní harmonizaci antidopingových standardů a postupů ve sportu a na spolupráci na národní a globální úrovni,

přijímá tuto Úmluvu devatenáctého dne měsíce října 2005.

Evropská antidopingová úmluva

Evropská antidopingová úmluva
Evropská antidopingová úmluva – dodatkový protokol

Evropská dohoda č. 135 Strasbourg, Rada Evropy Prosinec 1989

Členské státy Rady Evropy, další státy, které jsou účastníky Evropské kulturní úmluvy, a další státy, které jsou signatáři tohoto dokumentu (dále jen „Úmluva“),

 • majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty mezi jejími členy za účelem ochrany a uvědomění si ideálů a principů, které jsou jejich společným dědictvím, a podpory jejich hospodářského a sociálního vývoje,
 • ​vědomy si toho, že sport by měl hrát závažnou roli při ochraně zdraví, v morální a fyzické výchově a v rozšiřování mezinárodního porozumění,
 • ​znepokojeny rostoucím užíváním dopingových prostředků a metod sportovci a sportovkyněmi v celé šíři sportu a důsledky tohoto na zdraví účastníků a budoucnost sportu,
 • dbajíce na to, že tento problém ohrožuje etické principy a výchovné hodnoty ztělesněné v Olympijské chartě, Mezinárodní chartě pro sport a tělesnou výchovu UNESCO a v Rezoluci (76) 41 Komise ministrů Rady Evropy, známé jako „Evropská charta sportu pro všechny“,
 • majíce na vědomí antidopingové předpisy, politiku a deklarace přijaté mezinárodními sportovními organizacemi,
 • vědomy si toho, že veřejná správa a dobrovolné sportovní organizace mají komplementární odpovědnost za boj proti dopingu ve sportu, zejména za zajištění řádného vedení sportovních aktivit, založeného na zásadách čestného jednání (fair play), a za ochranu zdraví těch, kteří se jich účastní,
 • uvědomujíce si, že tyto orgány a organizace musí z těchto důvodů pracovat společně na všech vhodných úrovních,
 • připomínajíce si rezoluce o dopingu, přijaté Konferencí evropských ministrů odpovědných za sport, a zejména Rezoluci č. 1 přijatou na 6. konferenci v Reykjavíku v roce 1989,
 • připomínajíce si, že Komise ministrů Rady Evropy již přijala Rezoluci (67) 12 o dopingu atletů, Doporučení č. R(79) 8 o dopingu ve sportu, Doporučení č. R(84) 19 o „Evropské antidopingové chartě pro sport“ a Doporučení č. R(88) 12 o zavedení dopingové kontroly bez ohlášení mimo soutěže,
 • připomínajíce si Doporučení č. 5 o dopingu přijaté 2. Mezinárodní konferencí ministrů a vyšších činovníků odpovědných za sport a tělesnou výchovu, pořádanou UNESCO v Moskvě (1988),
 • rozhodnuty podnikat další a důraznější kooperativní aktivitu zaměřenou na snížení a případnou eliminaci dopingu ve sportu,
 • uplatňujíce, jako základnu etické hodnoty a praktická opatření obsažená v těchto nástrojích,
 • dohodly se na následujícím: plné znění Úmluvy a dodatkový protokol.

Johannesburgská deklarace

přijatá Světovou konferencí o dopingu ve sportu Johannesburg, JAR 15. listopadu 2013

 • znepokojena trvalou hrozbou, kterou doping ve sportu představuje, v naprostém rozporu se smyslem sportu a na úkor zdraví sportovců;
 • zdůrazňujíc potřebu chránit všechny sportovce, kteří neužívají doping, aby se zachovala integrita sportovního zápolení a zajistily rovnocenné sportovní podmínky;
 • oceňujíc s vděčností poskytovanou podporu a aktivní roli, kterou sehrává olympijské a sportovní hnutí, vlády a další zainteresované strany v boji proti dopingu ve sportu;
 • zneklidněna skutečností, že nejen sportovci, ale i jejich doprovod, včetně agentů, trenérů, lékařského a vědeckého personálu a také dalších profesionálů, jsou stále zapojeni do dopingových aktivit;
 • značně znepokojena rostoucím zapojováním organizovaného zločinu do dopingu ve sportu;
 • s politováním konstatujíc, že se užívá široké spektrum léčiv, padělaných léčiv a ilegálních látek pro jiné než terapeutické účely, zvláště sportovci a mladými lidmi;
 • zdůrazňujíc potřebu podpořit další zkoumání dopingových praktik, které by doplňovalo účinné testovací programy;
 • trvajíc na tom, že výměna informací mezi olympijským a sportovním hnutím a vládami včetně národních antidopingových organizací je absolutně nezbytná pro zvýšení účinnosti boje proti dopingu ve sportu;
 • zdůrazňujíc potřebu zvýšit a zintenzivnit vzájemně se doplňující a společné úsilí olympijského a sportovního hnutí, národních antidopingových organizací, vlád, mezivládních a nevládních organizací v boji proti dopingu ve sportu;
 • přesvědčena, že je potřeba mobilizovat nové zdroje a partnery pro spolupráci, aby se zajistil další vědecký výzkum pro posílení boje proti dopingu ve sportu;
 • trvajíc na tom, aby všichni sportovci a jejich doprovodný personál z každé země a v každém sportu získali antidopingové vzdělání, které si zasluhují a požadují, s jasným rozdělením odpovědnosti mezi zainteresované strany;
 • zdůrazňujíc opětovně, že přijetí, zavedení a revidování Světového antidopingového Kodexu jsou základní kroky k účinnému boji proti dopingu ve sportu;
 • uznávajíc, že Světový antidopingový Kodex se ukázal jako účinný nástroj pro boj proti dopingu;
 • s uspokojením konstatujíc, že 176 zemí ratifikovalo Úmluvu UNESCO proti dopingu ve sportu k 1. říjnu 2013 a podněcujíc všechny zbývající země k ratifikování této úmluvy;
 • očekávajíc účinnou harmonizaci Úmluvy UNESCO a Světového antidopingového Kodexu prostřednictvím platných zákonů a pravidel a rovněž prostřednictvím účinného monitorování programové kvality;
 • vyjadřujíc hlubokou vděčnost vládě a lidu Jihoafrické republiky za pořádání této konference

Světová konference

ohledně revidování a novelizace Světového antidopingového Kodexu

 • oceňuje, že výkonný výbor WADA schválil revidovaný Světový antidopingový Kodex (Kodex 2015), který vstoupí v platnost 1. ledna 2015, po komplexním, otevřeném a transparentním globálním konzultačním procesu.

ohledně WADA

 • hodnotí pochvalně WADA za její významné, účinné a progresivní vedení boje proti dopingu
 • potvrzuje svou plnou podporu WADA jako čelnému představiteli v boji proti dopingu
 • upozorňuje naléhavě na to, aby byly shodné standardy antidopingových programů vypracovány a monitorovány více z hlediska kvality než kvantity
 • schvaluje znovu opakovaný závazek olympijského hnutí a vlád zajistit stejně vysoké financování (50% každý) schváleného ročního základního rozpočtu WADA a zdůrazňuje potřebu hledat a zajistit další zdroje

ohledně zapojení národních a regionálních antidopingových organizací

 • požaduje, aby národní a regionální antidopingové organizace realizovaly Kodex 2015 a byly s ním zcela v souladu

ohledně zapojení vlád

 • požaduje, aby vlády zavedly účinnou a platnou legislativu, pravidla a metody;
 • podporuje závazek vlád rozvíjet takové činnosti a postupy, aby se posílila spolupráce včetně mezivládní spolupráce a sdílení informací, zvláště s olympijským a sportovním hnutím;
 • vyzývá vlády zemí bez národní antidopingové organizace, aby založily tuto organizaci či se připojily k regionální antidopingové organizaci ve spolupráci s jejich národním olympijským výborem

ohledně olympijského a sportovního hnutí

 • požaduje, aby Mezinárodní olympijský výbor, Mezinárodní paralympijský výbor, mezinárodní sportovní federace, národní olympijské výbory, národní paralympijské výbory a organizátoři významných akcí realizovaly Kodex 2015 a byly s ním plně v souladu;
 • zdůrazňuje potřebu užší spolupráce na všech úrovních mezi olympijským a sportovním hnutím na straně jedné a vládami a dalšími zainteresovanými stranami na straně druhé

ohledně dalšího zapojení všech signatářů a dalších zainteresovaných stran

 • trvána tom, že je nutné, aby všechny zainteresované strany bezodkladně zintenzivněly boj proti dopingu, mobilizovaly za tím účelem potřebné zdroje a pomáhaly se zajištěním adekvátního financování WADA

Deklarace

JOHANNESBURGSKÁ SVĚTOVÁ KONFERENCE O DOPINGU VE SPORTU ZDŮRAZŇUJE, ŽE HLAVNÍM CÍLEM BOJE PROTI DOPINGU VE SPORTU JE OCHRANA VŠECH SPORTOVCŮ, KTEŘÍ NEUŽÍVAJÍ DOPING A ŽE VŠECHNY ZAINTERESOVANÉ STRANY BY MĚLY POUŽÍT VŠECHNY POTŘEBNÉ ZDROJE A USILOVAT O DOSAŽENÍ TOHOTO CÍLE ZINTENZIVNĚNÍM BOJE PROTI DOPINGU.

Kontaktujte nás

Antidopingový výbor ČR
Za Císařským mlýnem 1063
170 00 Praha 7
Kontaktní e-mail: info@antidoping.cz
Dotazy ohledně léků: leky@antidoping.cz
Děkujeme! Brzy se Vám ozveme!
Při odesílání formuláře se něco pokazilo. Zkuste to prosím znovu.