Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2022: Co všechno potřebujete vědět

 

Světová antidopingová agentura (WADA) vydala Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2022 a Antidopingový výbor ČR níže shrnuje klíčové změny oproti seznamu z předcházejícího roku. 

Nová úprava Seznamu

Seznam zakázaných látek a metod pro rok 2022 prošel úpravami formátu, aby se zlepšila orientace a využitelnost.

Specifické metody

Podle článku 4.2.2. Světového antidopingového Kodexu (Kodex) patří nyní kategorie M2.2 Chemická a fyzikální manipulace mezi tzv. Specifické metody.

Návykové látky

 • Článek 4.2.3 Kodexu definuje Návykové látky jako „Zakázané látky, které jsou na Seznamu zakázaných látek a metod označované jako Návykové látky, z důvodu jejich častého zneužívání ve společnosti mimo rámec sportu“. 
 • Kokain, diamorfin (heroin), methylendioxymethamfetamin (MDMA/“extáze“) a tetrahydrocannabinol (THC) jsou označovány jako Návykové látky. 
 • Ostatní látky v současnosti podléhají přezkumu. Do budoucna mohou být označeny jako Návykové látky.

Změny v kategorii S2. Peptidové hormony, růstové faktory, příbuzné látky a mimetika

 • Inhibitory signalizace transformujícího růstového faktoru beta TGF-ß se nyní uvádí s plným jménem místo původní zkratky. 
 • Na seznam byl zařazen IOX2 jako příklad aktivačního prostředku hypoxii vyvolávajícího faktoru (HIF).

Změny v kategorii S3. Beta-2 agonisté

 • Vilanterol při inhalaci je nyní povolený až do maximální dávky doporučované výrobcem. Tato dávka se vyjadřuje jako odměřená dávka 25 mikrogramů, což se rovná doručené dávce 22 mikrogramů. 
 • Arformoterol a levosalbutamol jsou zakázané, jelikož byly přidány jako příklady.

Změny v kategorii S4. Hormonové a metabolické modulátory

 • Sekce 4.2 a 4.3 byly sloučeny a vznikly tak antiestrogenní látky (včetně selektivních modulátorů estrogenových receptorů (SERM)). Toto objasnění v terminologii poukazuje na skutečnost, že pro antidopingové účely působí všechny látky prostřednictvím společného mechanismu vazby k receptorům estrogenu a blokují tak působení estrogenu. Žádné látky v této kategorii nebyly přidány ani odstraněny v důsledku výše uvedeného objasnění.

Změny v kategorii S5. Diuretika a maskovací látky

 • Znění týkající se výjimky umožňující oční použití inhibitorů karboanhydrázy se uvádí jako „lokální oční podání“.

Změny v kategorii S6. Stimulancia

 • Příklady derivátů imidazolu pro lokální použití byly přidány mezi výjimky. Jsou to brimonidin, clonazolin, fenoxazolin, indanazolin, naphazolin, oxymetazolin a xylometazolin.

Změny v kategorii S7. Glukokortikoidy

 • Další příklady glukokortikoidů byly přidány na Seznam. Názvy některých existujících příkladů jsou objasněny z důvodu lepšího pochopení aktivní sloučeniny léku. 
 • Jak bylo navrženo v pracovní verzi Seznamu zakázaných látek a metod pro rok 2021, předložené k připomínkám zúčastněným stranám v květnu 2020, výkonný výbor WADA schválil na svém zasedání ve dnech 14. - 15. 9. 2020 zákaz všech injekčních způsobů podání glukokortikoidů v období Při soutěži. Příklady injekčních způsobů podání zahrnují: intravenózní, intramuskulární, periartikulární, intraartikulární, peritendinózní, intratendinální, epidurální, intratekální, intrabursální, intraleziální (např. intrakeloidní), intradermální a subkutánní podání. Avšak aby bylo možné důkladně a široce informovat o změnách pravidel a poskytnout dostatek času na informace a vzdělávání, rozhodl výkonný výbor o zavedení zákazu všech injekčních způsobů podání glukokortikoidů a implementace nových pravidel od 1. 1. 2022. Období jednoho roku umožní například, aby Sportovci a zdravotnický personál lépe porozuměli praktickému provádění období propadů, laboratořím umožní aktualizovat postupy, aby zahrnovaly revidované a nové specifické hodnoty hlášení pro látky. Sportovním orgány pak vytvoří vzdělávací nástroje pro Sportovce a zdravotnický a podpůrný personál, kteří se zabývají bezpečným používáním glukokortikoidů pro klinické účely v antidopingu.

Změny v kategorii P1. Beta-blokátory

 • Jako příklad byl přidán nebivolol.

Změny v Monitorovacím programu

 • Jakákoliv kombinace beta-2 agonistů byla odstraněna z důvodu obdržení požadovaných údajů o prevalenci. 
 • Nálezy salmeterolu a vilanterolu pod Minimální úrovní hlášení jsou zahrnuty v monitorovacím programu s cílem sledovat jejich terapeutické použití vs. riziko zneužívání.

Veškeré informace na stránkách Seznam zakázaných látek a metod dopingu nebo na stránkách Světové antidopingové agentury.

Pokud si stále nejste jisti, můžete se obrátit na info@antidoping.cz.

Česky