Hlášení míst pobytu (Whereabouts)

Pouze sportovci zařazení do registru pro testování ADV ČR nebo příslušné mezinárodní sportovní federace mají povinnost oznamovat svá místa pobytu tak, aby u nich mohla být prováděna neohlášená mimosoutěžní dopingová kontrola. Do registru pro testování AVD ČR jsou sportovci zařazeni na základě kritérií, která byla stanovena ADV ČR ve spolupráci s příslušným sportovním spolkem.

Registr je dle odlišných kritérií rozdělen do dvou úrovní s různými požadavky na hlášení míst pobytu. Každý sportovec je o zařazení do registru informován. Místa pobytu musí sportovci v registru hlásit čtvrtletně, a to prostřednictvím systému ADAMS (vždy k 15. dni měsíce předcházejícího dalšímu čtvrtletí). Nahlášená místa pobytu je možné kdykoliv aktualizovat v aplikaci ADAMS a Athlete Central, výjimečně pak prostřednictvím SMS (na číslo +420 732 845 089, e-mailem na info@antidoping.cz).

Jakákoliv tři porušení požadavků na místa pobytu (nezastižení na nahlášeném místě pobytu, nedodání nebo dodání neúplných informací o místech pobytu) během 12 po sobě jdoucích měsíců se považují za porušení antidopingových pravidel dle článku 2.4. Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR. Hlášením míst pobytu může sportovec pověřit jinou osobu, vždy však nese plnou zodpovědnost za případné porušení požadavků na místa pobytu sám!

Pokud sportovec, který je uveden v registru pro testování, ukončí svou závodní činnost, musí o tom podat ADV ČR zprávu. Takový sportovec, který ADV ČR předal zprávu o ukončení závodní činnosti, se může znovu účastnit soutěží pouze za podmínky, že ADV ČR bude informovat nejméně šest měsíců před očekávaným návratem k závodní činnosti a pokud bude ADV ČR informovat v této době o svých místech pobytu podle článku 5.6 Směrnice. Zprávy o ukončení a obnovení závodní činnosti musí být podány na příslušných formulářích ADV ČR (viz "Formulář ukončení činnosti" a "Formulář obnovení činnosti").

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Česky