WADA oznámila poslední možnost připomínkování Kodexu 2021

Světová antidopingová agentura (WADA) oznámila poslední fázi revize antidopingového kodexu pro rok 2021, který zahrnuje také revize mezinárodních standardů. Součástí této fáze jsou:

I. Třetí fáze revize Kodexu 2021

Tato fáze končí pro všechny připomínkující dne 4. 3. 2019. Třetí fáze je druhou revidovanou verzí Kodexu, která vyplynula z připomínek obdržených od zúčastněných stran během druhé fáze revize. 

II. Druhá fáze přezkoumání řady mezinárodních standardů

Druhá fáze revize řady mezinárodních standardů a první fáze revize Mezinárodního standardu pro řízení výsledků (ISRM), pro kterou je také konečné datum 4. 3. 2019. Mezinárodní standard pro vzdělávání (ISE), který je novým standardem schváleným výkonnou radou WADA v listopadu 2017. První návrh byl publikován pro připomínkování v červnu 2018 poté, co byl předložen skupině ExCo a představenstvu WADA v květnu roku 2018. Po zvážení všech připomínek a příspěvků získaných na konferenci o vzdělávání, která se konala v říjnu roku 2018, je nyní druhý návrh připraven na zpětnou vazbu zainteresovaných stran. Mezinárodní standard pro ochranu soukromí a osobních dat (ISPPPI) je nová verze schválená WADOU v květnu roku 2018, aby zajistila soulad s hlavními zásadami obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, která vstoupila v platnost dne 25. Květen 2018. Mezinárodní standard pro testování a vyšetřování (ISTI) se podrobí dvěma úplným připomínkovacím kolům. Během několika posledních let získala WADA příspěvky ze strany zúčastněných stran, zejména odborníků na biologický passport (ABP), které navrhly podstatné změny přílohy L ISTI. Revidovaná verze vstoupí v platnost dne 1. 3. 2019. Seznam zakázaných látek a metod dopingu není součástí této revize, protože je každoročně přezkoumáván prostřednictvím samostatného režimu se zúčastněnými stranami.

III. První a jediná připomínková fáze Antidopingové charty práv sportovce (Listina)

Tato fáze končí 4. 3. 2019. Cílem Charty, kterou vypracovala Komise sportovců WADA, je jasně vymezit práva sportovce v boji proti dopingu ve sportu. Zatímco odpovědnost sportovců vůči čistému sportu je stanovena v Kodexu, charta má za cíl dále podporovat sportovce na celém světě v jejich právu soutěžit v čistém, etickém a spravedlivém sportu. Charta je samostatný dokument. WADA i Antidopingový výbor ČR vyzývá zejména sportovce, aby se vyjádřili k návrhu charty.

Celý tento proces vyvrcholí schválením na příští Světové konferenci WADA o dopingu ve sportu, která se bude konat v polských Katovicích v listopadu 2019. Revidovaný kodex a standardy nabudou účinnosti dne 1. ledna 2021.

Předložte svou zpětnou vazbu.

Jak bylo uvedeno výše, požádali bychom Vás, abyste nejpozději do 4. března 2019 předložili své připomínky prostřednictvím on-line platformy WADAConnect. Platforma je snadno použitelná, WADAConnect vás vyzve k vytvoření uživatelského účtu a zadání vašich připomínek týkajících se Kodexu, standardů či Charty. Další informace týkající se WADAConnect naleznete v jednoduché uživatelské příručce. Připomínky je nejlépe předkládat jako pozměňovací návrhy, které nahradí původní text.

Nedefinováno