Otázky a odpovědi pro sportovce ve světle COVID-19

Pandemie COVID-19 ovlivnila i dění ve sportovním světě, v prvé řadě bylo přistoupeno ke zrušení či přesunutí celé řady sportovních soutěží a opatření v neobvyklé míře dopadly i na možnosti přípravy a trénování sportovců. Pro Antidopingový výbor ČR zůstává prioritou zabezpečení pokračování antidopingového programu při zvýšené ochraně zdraví sportovců i dopingových komisařů, bezpečnosti a společenské odpovědnosti a to vše za současného respektování všech vládních opatření.

Předsedkyně Komise sportovců Antidopingového výboru ČR Ilona Burgrová k tomu říká: „Současná pandemie Covid-19 je zkouškou pro celou společnost sportovce nevyjímaje. Je to zkouška naší trpělivosti, důslednosti, ohleduplnosti, vstřícnosti, odhodlanosti a dobrého charakteru. Věříme, že sportovci takoví jsou a že půjdou příkladem svým chováním jak ve svém civilním životě, tak i na sportovním poli. Momentálně je zdraví a bezpečí celé společnosti na prvním místě, bylo by ovšem velkou chybou rezignovat na ochranu čistého sportu a spravedlivější sportovní prostředí vůbec. Naše Komise je nadále k dispozice všem čestným sportovcům.“

Antidopingový výbor ČR k současným opatřením přistupuje velmi zodpovědně a podniká veškeré kroky k zajištění návaznosti v plnění antidopingového programu. I když je program kontrolního testování a také edukativní program v současné situaci přizpůsoben zvláštnímu režimu, každý jednotlivý sportovec stále podléhá možnosti testování a musí dodržovat všechna antidopingová pravidla.

Pro Váš přehled dále přinášíme odpovědi na nejčastější otázky sportovců:

1. Mohu být stále testován i během pandemie koronavirem?
Ano, testování  probíhá při soutěži i mimo soutěž.

2. Jak se během testování minimalizuje riziko infekce?
Jsou zavedena zvýšená hygienická a bezpečnostní opatření v souladu s doporučeními vlády ČR na zvýšenou ochranu zdraví sportovce a dopingových komisařů. Dopingový komisař, který provádí dopingovou kontrolu, je speciálně vyškolen a připraven podle aktuálních pokynů Ministerstva zdravotnictví ČR. Dopingový komisař, který je delegován na dopingovou kontrolu, také musí na vyžádání sportovce ukázat platné čestné prohlášení, které obsahuje prohlášení v souvislosti s opatřeními s COVID-19.

3. Jaká konkrétní opatření zavedl Antidopingový výbor pro minimalizaci rizika přenosu?
Dopingoví komisaři si pravidelně myjí a desinfikují ruce a pracovní prostor. Při testování používají jednorázové rukavice, ubrousky a desinfekci. Musí mít roušku. Zároveň je mezi komisařem a sportovcem dodržována bezpečnostní vzdálenost dva metry.

4. Co mám dělat, pokud se u mne objeví příznaky nákazy COVID-19?
Prioritou je Vaše zdraví a zdraví Vašeho okolí. Řiďte se pokyny zdravotníků, vládními nařízeními a pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR. Pokud jste pozitivní na nákazu COVID-19 nebo jste v karanténě, sdělte tuto okolnost co nejdříve Antidopingovému výboru ČR v rámci povinného hlášení míst pobytu nebo při vyzvání k dopingové kontrole.

5. Mám žádat terapeutickou výjimku (TUE), pokud můj zdravotní stav vyžaduje požití zakázané látky nebo metody?
Ano, jestliže podléháte testování, jste povinni se ujistit, že máte platnou terapeutickou výjimku. Pokud máte během pandemie problém s kontaktováním lékaře, aby Vám vystavil potřebné lékařské zprávy, musíte zdokumentovat veškeré kroky, které jste podnikli k získání dokumentace. Jednotlivé případy se budou posuzovat na individuální bázi.

6. Je mou povinností poskytovat i nadále hlášení míst pobytu?
Ano, jestliže podléháte testování, podléháte rovněž povinnosti v pravidelném hlášení aktuálních míst Vašeho pobytu.

7. Mohu odmítnout testování, pokud jsem v karanténě nebo se domnívám, že dopingoví komisaři nepoužívají dostatečná ochranná opatření?
V souladu s informacemi poskytnutými Světovou antidopingovou agenturou, odmítne-li sportovec testování, následuje standardní proces nakládání s výsledky, kde bude mít samozřejmě možnost své jednání zdůvodnit.

O dalším vývoji budeme průběžně informovat prostřednictvím sdělovacích prostředků, v případě potřeby kontaktujte Antidopingový výbor ČR na adrese info@antidoping.cz nebo na kontaktních adresách.

Česky