Kdo jsme

Antidopingový výbor ČR (ADV ČR) je nejvyšší orgán a výhradní odborné pracoviště s celostátní působností zabezpečující antidopingový program ČR. Tento odborný garant pro dopingovou problematiku vznikl v roce 1999 jako státní příspěvková organizace a jeho zřizovatelem je Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR. Ředitelem je RNDr. Miloš Vrabec. Základním cílem ADV ČR je chránit identitu sportu jako svébytné lidské aktivity, napomáhat právu sportovců účastnit se sportu bez dopingu a tím propagovat zdraví, spravedlnost a rovnost možností pro všechny sportovce. Antidopingový výbor ČR se podílí na harmonizaci, koordinaci a součinnosti antidopingových programů na národní i mezinárodní úrovni s patřičným ohledem na kontrolu, prevenci a ochranu před dopingem. Pro tento účel ADV ČR postupuje v souladu se sportovně-technickými normami, národní legislativou a Světovým antidopingovým kodexem WADA.

Působení ADV ČR ve zkratce zahrnuje následující činnosti:

  • kontrolní (zabezpečení dopingových kontrol)
  • legistativní
  • informační a výchovnou.

V praxi to znamená, že ADV ČR:

  • navrhuje legislativní opatření na podporu boje proti dopingu, zejména omezující dostupnost farmakologických a výživných prostředků s obsahem dopingových látek
  • zastupuje Českou republiku v mezinárodních antidopingových institucích
  • vydává směrnice pro provádění dopingových kontrol se seznamy zakázaných skupin dopingových látek a metod podle WADA
  • provádí dopingové kontroly při sportovních soutěžích i mimo ně a zajišťuje analýzy odebraných vzorků v laboratořích dopingové kontroly
  • vydává výchovné programy a organizuje osvětové akce na podporu sportovního soutěžení bez dopingu

"Sport je obvykle spojován s kladnými hodnotami působení na člověka, který se této činnosti věnuje. Sportování je zdrojem zábavy, uspokojování zájmů vítězit, překonávat soupeře, být v kolektivu přátel stejných zájmů, ale může být i zdrojem obživy a profesionálního uplatnění. Tyto, dá se říci, pozitivní hodnoty najdou však své naplnění pouze tehdy, provozuje-li se sport podle pravidel s úctou a respektem k soupeři, prostě v duchu fair-play.

To, že tomu tak vždy ve sportu není, plyne často z přeceňováním významu vítězství, které je jediné považováno za úspěch. Takovéto hodnocení sportovních výsledků nabádá k porušování principů čestného soupeření včetně užívání dopingových prostředků. Avšak doping neposkytuje záchranu, berličku, která sportovci pomůže nalézt cestu k vítězství a sportovní slávě. Jen se za překonání vlastních nedostatků a limitů své výkonnosti uchyluje k podvodu a to nejen na soupeřích, ale vlastně i na sobě samém."

RNDr. Miloš Vrabec
ředitel
Antidopingového výboru ČR

Zřizovací listina
Organizační řád

Česky