Evropská antidopingová úmluva

Evropská antidopingová úmluva
Evropská antidopingová úmluva – dodatkový protokol

Evropská dohoda č. 135 Strasbourg, Rada Evropy Prosinec 1989

Členské státy Rady Evropy, další státy, které jsou účastníky Evropské kulturní úmluvy, a další státy, které jsou signatáři tohoto dokumentu (dále jen „Úmluva“),

 • majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty mezi jejími členy za účelem ochrany a uvědomění si ideálů a principů, které jsou jejich společným dědictvím, a podpory jejich hospodářského a sociálního vývoje,
 • ​vědomy si toho, že sport by měl hrát závažnou roli při ochraně zdraví, v morální a fyzické výchově a v rozšiřování mezinárodního porozumění,
 • ​znepokojeny rostoucím užíváním dopingových prostředků a metod sportovci a sportovkyněmi v celé šíři sportu a důsledky tohoto na zdraví účastníků a budoucnost sportu,
 • dbajíce na to, že tento problém ohrožuje etické principy a výchovné hodnoty ztělesněné v Olympijské chartě, Mezinárodní chartě pro sport a tělesnou výchovu UNESCO a v Rezoluci (76) 41 Komise ministrů Rady Evropy, známé jako „Evropská charta sportu pro všechny“,
 • majíce na vědomí antidopingové předpisy, politiku a deklarace přijaté mezinárodními sportovními organizacemi,
 • vědomy si toho, že veřejná správa a dobrovolné sportovní organizace mají komplementární odpovědnost za boj proti dopingu ve sportu, zejména za zajištění řádného vedení sportovních aktivit, založeného na zásadách čestného jednání (fair play), a za ochranu zdraví těch, kteří se jich účastní,
 • uvědomujíce si, že tyto orgány a organizace musí z těchto důvodů pracovat společně na všech vhodných úrovních,
 • připomínajíce si rezoluce o dopingu, přijaté Konferencí evropských ministrů odpovědných za sport, a zejména Rezoluci č. 1 přijatou na 6. konferenci v Reykjavíku v roce 1989,
 • připomínajíce si, že Komise ministrů Rady Evropy již přijala Rezoluci (67) 12 o dopingu atletů, Doporučení č. R(79) 8 o dopingu ve sportu, Doporučení č. R(84) 19 o „Evropské antidopingové chartě pro sport“ a Doporučení č. R(88) 12 o zavedení dopingové kontroly bez ohlášení mimo soutěže,
 • připomínajíce si Doporučení č. 5 o dopingu přijaté 2. Mezinárodní konferencí ministrů a vyšších činovníků odpovědných za sport a tělesnou výchovu, pořádanou UNESCO v Moskvě (1988),
 • rozhodnuty podnikat další a důraznější kooperativní aktivitu zaměřenou na snížení a případnou eliminaci dopingu ve sportu,
 • uplatňujíce, jako základnu etické hodnoty a praktická opatření obsažená v těchto nástrojích,
 • dohodly se na následujícím: plné znění Úmluvy a dodatkový protokol.
Česky