Tento dokument ve formátu PDF ke stažení

Česká charta proti dopingu

V Praze dne 1. ledna 2018

Antidopingový výbor České republiky


(1) s vědomím potřeby přispět k očistě sportu od používání zakázaných látek a metod, zvyšujících výkonnost v rozporu s morálními a etickými principy sportovního zápolení a fair play,

(2) s vědomím nepříznivých dopadů dopingu na zdraví sportovců,

(3) v zájmu účinného uplatňování Světového antidopingového kodexu a jeho standardů vydaného Světovou antidopingovou agenturou WADA a Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR vydané ADV ČR,

(4) s ohledem na mezinárodní závazky České republiky v boji proti dopingu ve sportu, zejména pak na Mezinárodní úmluvu proti dopingu ve sportu UNESCO a Antidopingovou úmluvu Rady Evropy,

(5) se zvláštním důrazem na osobní odpovědnost sportovců, trenérů, doprovodu sportovců i dalších funkcionářů, jakož i sportovních subjektů za vyloučení dopingu ze sportu

(6) a vzhledem ke své povinnosti ustanovit, zrealizovat a zabezpečit antidopingový program v oblasti koncepční, kontrolní a osvětově výchovné a v návaznosti na Českou chartu proti dopingu ze dne 2. prosince 1993

přijímá tuto chartu proti dopingu a vyzývá všechny sportovce a další osoby fyzické i právnické podílející se na přípravě sportovců k připojení se k této chartě.


Zavazujeme se, že:

 1. budeme ve vzájemné spolupráci všemi prostředky bojovat proti dopingu ve sportu s cílem vytvořit čisté prostředí pro ty sportovce, kteří se sportují bez použití zakázaných prostředků a metod,

 2. bereme na vědomí a za své, že sportovec je v první řadě sám odpovědný za doping a že trenéři, doprovod sportovců i další funkcionáři se budou podílet v rámci prevence proti dopingu na řádné výchově a osvětě v této oblasti s přispěním Antidopingového výboru ČR a všech dostupných učebních materiálů,

 3. budeme dodržovat etická pravidla při užití léčebných metod a léčebných přípravků,

 4. bereme na vědomí a za své, že v zájmu účinného boje proti dopingu ve sportu má nezastupitelnou roli v antidopingovém programu kontrola zneužívání dopingových prostředků a metod, která musí být objektivní, důsledná a systematická,

 5. bereme na vědomí a za své, že dopingová kontrola a postih viníků se řídí pravidly Světového antidopingového kodexu a jeho standardů vydaných Světovou antidopingovou agenturou WADA a dalšími předpisy Mezinárodního olympijského výboru, Mezinárodního paralympijského výboru a mezinárodních sportovních federací,

 6. bereme na vědomí a za své, že Světová antidopingová agentura vydává pravidelně aktualizovaný seznam zakázaných látek a metod, který je nedílnou součástí předpisů týkajících se kontroly a postihu dopingu ve sportu,

 7. zakotvíme v našich pravidlech a řádech zákaz dopingu a povinnost sportovců podrobit se dopingové kontrole podle platných a účinných antidopingových předpisů a zajistíme obeznámenost sportovců s jejich právy a povinnostmi obecně,

 8. veškerá podezření týkající se dopingu sportovců náležitě vyšetříme a případným viníkům bude v souladu s platnými antidopingovými předpisy udělen trest,

 9. budeme spolupracovat se všemi subjekty vykonávajícími dopingovou kontrolu při odhalování dopingových praktik kdekoliv na světě,

 10. bereme na vědomí a za své, že v České republice je pověřen plněním úkolů v boji proti dopingu ve sportu Antidopingový výbor České republiky,

 11. a budeme se řídit Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice a Světovým antidopingovým kodexem.

Tuto novelizovanou chartu není nutné v případě dřívějšího připojení se k České antidopingové chartě z 2. prosince 1993 podepisovat znovu. Dříve vyjádřené připojení se k České antidopingové chartě se považuje za platné i pro toto znění charty novelizované podle současného znění závazných mezinárodních antidopingových předpisů.


Počet přístupů: 4963