Johannesburgská deklarace

Přijatá Světovou konferencí o dopingu ve sportu Johannesburg, JAR 15. listopadu 2013

 • Znepokojena trvalou hrozbou, kterou doping ve sportu představuje, v naprostém rozporu se smyslem sportu a na úkor zdraví sportovců;
 • zdůrazňujíc potřebu chránit všechny sportovce, kteří neužívají doping, aby se zachovala integrita sportovního zápolení a zajistily rovnocenné sportovní podmínky;
 • oceňujíc s vděčností poskytovanou podporu a aktivní roli, kterou sehrává olympijské a sportovní hnutí, vlády a další zainteresované strany v boji proti dopingu ve sportu;
 • zneklidněna skutečností, že nejen sportovci, ale i jejich doprovod, včetně agentů, trenérů, lékařského a vědeckého personálu a také dalších profesionálů, jsou stále zapojeni do dopingových aktivit;
 • značně znepokojena rostoucím zapojováním organizovaného zločinu do dopingu ve sportu;
 • s politováním konstatujíc, že se užívá široké spektrum léčiv, padělaných léčiv a ilegálních látek pro jiné než terapeutické účely, zvláště sportovci a mladými lidmi;
 • zdůrazňujíc potřebu podpořit další zkoumání dopingových praktik, které by doplňovalo účinné testovací programy;
 • trvajíc na tom, že výměna informací mezi olympijským a sportovním hnutím a vládami včetně národních antidopingových organizací je absolutně nezbytná pro zvýšení účinnosti boje proti dopingu ve sportu;
 • zdůrazňujíc potřebu zvýšit a zintenzivnit vzájemně se doplňující a společné úsilí olympijského a sportovního hnutí, národních antidopingových organizací, vlád, mezivládních a nevládních organizací v boji proti dopingu ve sportu;
 • přesvědčena, že je potřeba mobilizovat nové zdroje a partnery pro spolupráci, aby se zajistil další vědecký výzkum pro posílení boje proti dopingu ve sportu;
 • trvajíc na tom, aby všichni sportovci a jejich doprovodný personál z každé země a v každém sportu získali antidopingové vzdělání, které si zasluhují a požadují, s jasným rozdělením odpovědnosti mezi zainteresované strany;
 • zdůrazňujíc opětovně, že přijetí, zavedení a revidování Světového antidopingového kodexu jsou základní kroky k účinnému boji proti dopingu ve sportu;
 • uznávajíc, že Světový antidopingový kodex se ukázal jako účinný nástroj pro boj proti dopingu;
 • s uspokojením konstatujíc, že 176 zemí ratifikovalo Úmluvu UNESCO proti dopingu ve sportu k 1. říjnu 2013 a podněcujíc všechny zbývající země k ratifikování této úmluvy;
 • očekávajíc účinnou harmonizaci Úmluvy UNESCO a Světového antidopingového kodexu prostřednictvím platných zákonů a pravidel a rovněž prostřednictvím účinného monitorování programové kvality;
 • vyjadřujíc hlubokou vděčnost vládě a lidu Jihoafrické republiky za pořádání této konference

Světová konference

ohledně revidování a novelizace Světového antidopingového kodexu

 • oceňuje, že výkonný výbor WADA schválil revidovaný Světový antidopingový kodex (Kodex 2015), který vstoupí v platnost 1. ledna 2015, po komplexním, otevřeném a transparentním globálním konzultačním procesu.

ohledně WADA

 • hodnotí pochvalně WADA za její významné, účinné a progresivní vedení boje proti dopingu
 • potvrzuje svou plnou podporu WADA jako čelnému představiteli v boji proti dopingu
 • upozorňuje naléhavě na to, aby byly shodné standardy antidopingových programů vypracovány a monitorovány více z hlediska kvality než kvantity
 • schvaluje znovu opakovaný závazek olympijského hnutí a vlád zajistit stejně vysoké financování (50% každý) schváleného ročního základního rozpočtu WADA a zdůrazňuje potřebu hledat a zajistit další zdroje

ohledně zapojení národních a regionálních antidopingových organizací

 • požaduje, aby národní a regionální antidopingové organizace realizovaly Kodex 2015 a byly s ním zcela v souladu

ohledně zapojení vlád

 • požaduje, aby vlády zavedly účinnou a platnou legislativu, pravidla a metody;
 • podporuje závazek vlád rozvíjet takové činnosti a postupy, aby se posílila spolupráce včetně mezivládní spolupráce a sdílení informací, zvláště s olympijským a sportovním hnutím;
 • vyzývá vlády zemí bez národní antidopingové organizace, aby založily tuto organizaci či se připojily k regionální antidopingové organizaci ve spolupráci s jejich národním olympijským výborem

ohledně olympijského a sportovního hnutí

 • požaduje, aby Mezinárodní olympijský výbor, Mezinárodní paralympijský výbor, mezinárodní sportovní federace, národní olympijské výbory, národní paralympijské výbory a organizátoři významných akcí realizovaly Kodex 2015 a byly s ním plně v souladu;
 • zdůrazňuje potřebu užší spolupráce na všech úrovních mezi olympijským a sportovním hnutím na straně jedné a vládami a dalšími zainteresovanými stranami na straně druhé

ohledně dalšího zapojení všech signatářů a dalších zainteresovaných stran

 • trvána tom, že je nutné, aby všechny zainteresované strany bezodkladně zintenzivněly boj proti dopingu, mobilizovaly za tím účelem potřebné zdroje a pomáhaly se zajištěním adekvátního financování WADA

Deklarace

JOHANNESBURGSKÁ SVĚTOVÁ KONFERENCE O DOPINGU VE SPORTU ZDŮRAZŇUJE, ŽE HLAVNÍM CÍLEM BOJE PROTI DOPINGU VE SPORTU JE OCHRANA VŠECH SPORTOVCŮ, KTEŘÍ NEUŽÍVAJÍ DOPING A ŽE VŠECHNY ZAINTERESOVANÉ STRANY BY MĚLY POUŽÍT VŠECHNY POTŘEBNÉ ZDROJE A USILOVAT O DOSAŽENÍ TOHOTO CÍLE ZINTENZIVNĚNÍM BOJE PROTI DOPINGU.

Česky